ZOZ Psie Pole

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:


1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Psie Pole Sp. z o. o.
al. Brucknera 47-49, 51 – 411 Wrocław,
e-mail: kontakt@zozpsiepole.pl

2)  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych :

Marek Adamaszek madamaszek@zontekiwspolnicy.pl


3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – spełnienie obowiązku prawnego

     oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h RODO – przetwarzanie danych wrażliwych w związku profilaktyką / leczeniem / diagnostyką


4)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów

      prawa (NFZ) oraz Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne i podmioty przetwarzające


5)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat


6)  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania


7)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych


8)  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa