ZOZ Psie Pole

1. Teleporada jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym w formie porady telefonicznej.
    Korzystasz z teleporad, gdy:
    • Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
    • Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją
      dokumentację medyczną
    • Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego
      zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną
    • Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia
    • Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas
      bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu

2. W celu umówienia się na poradę w formie telefonicznej należy skontaktować się z rejestracją
    71/727-60-01 i ustalić jej termin. W razie pytań istnieje możliwość napisania wiadomości
    kontakt@zozpsiepole.pl.

3. Osobą udzielającą teleporady może być lekarz, pielęgniarka lub położna, stosownie do swoich
    uprawnień i zakresu świadczonych usług.

4. Rejestracja informuje pacjenta na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada oraz podaje
    datę i godzinę teleporady.

5. W ustalonym terminie osoba udzielająca świadczeń w ramach teleporady kontaktuje się
    z pacjentem na wskazany przez pacjenta numer telefonu.

6. Teleporada realizowana jest nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu
    zgłoszenia się (telefonicznego lub osobistego) pacjenta do Poradni lub w późniejszym terminie
    ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym.

7. Potwierdzenie tożsamości pacjenta odbywa się na podstawie danych zawartych w dokumentacji
    medycznej lub deklaracji np. numer PESEL, data urodzenia.

8. W celu wykonania porady telefonicznej podjęte są co najmniej trzykrotnej próby kontaktu
    z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. W przypadku braku możliwości odebrania
    połączenia prosimy o ponowny kontakt z rejestracją.

9. W ramach teleporady można otrzymać: e-receptę, e-skierowanie oraz e-zlecenie na wyroby
    medyczne, zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Kod wystawionej recepty otrzymasz
    SMS-em, a w przypadku osób, które posiadają Internetowe Konto Pacjenta w indywidualnie
    określony sposób. Otrzymane dokumenty w wersji elektronicznej ( e-recepta, e-skierowanie,
    e-zlecenie na wyroby medyczne ) można realizować bezpośrednio w aptece, placówce medycznej
    lub sklepie medycznym. Natomiast skierowania na dodatkowe badania, w tym laboratoryjne
    Pacjent może odebrać w rejestracji.

10. Świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach teleporady odnotowywane są w dokumentacji
    medycznej.

11. Jednocześnie nie ma obaw, że teleporada uniemożliwi bezpośrednią wizytę u lekarza.
    Świadczenia udzielane wyłącznie w formie bezpośredniej obejmują
    – dzieci do 6 roku życia (poza poradami kontrolnymi – czyli jak dziecko już było
      w gabinecie – to potem w trakcie tej samej choroby można udzielić teleporady)
    – pacjent nowo zapisany do podmiotu leczniczego
    – pacjent przy chorobie przewlekłej, jeśli stan się pogorszył lub wystąpiły nowe objawy
    – pacjent przy podejrzeniu choroby nowotworowej
    – pacjent, jeśli nie wyrazi zgody na teleporadę