ZOZ Psie Pole

1. Przyjęcie pacjentów odbywa się po ustaleniu terminu przyjęcia z rejestracją medyczną

2. Rejestracja pacjentów  odbywa się  zarówno osobiście (bądź  przez  członków rodziny, czy   też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego

3. Świadczenia  zdrowotne są udzielane pacjentom w terminach z nimi uzgodnionych, przy czym teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej lub w terminie późniejszym niż określony, jeżeli jest to w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym

4. Godzina wizyty stacjonarnej i teleporady pacjenta zarejestrowanego w danym dniu jest orientacyjna i może ulec przesunięciom

5. W przypadku rezygnacji pacjenta z oczekiwania, pacjent ma obowiązek poinformowania o rezygnacji celem zwolnienia miejsca dla innego pacjenta

6. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają realizację świadczenie w ustalonym terminie, pacjent jest informowany o zmianie terminu w każdy dostępny sposób

7.W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia przyjęcie następuje niezwłocznie

8. W uzasadnionych przypadkach wizyta lekarska odbywa się domu pacjenta Termin uzgadnia się z lekarzem telefonicznie

9. Poza kolejnością uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej posiadają

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci

 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

 • kobiety w ciąży (od 01 01 2017
 • świadczeniobiorcy do 18 r ż u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały  w  prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01 01 2017)
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31 08 2017)
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01 07 2018
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich             (od 30 10 2018)

* Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oznacza, że

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
 • w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia
 • osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia

Od dnia 08.09.2022 uruchomiliśmy na naszej stronie możliwość rejestracji online do Poradni stomatologicznej.

Założenie konta przez pacjenta jest wymagane do przeprowadzenia rejestracji wizyt on-line w serwisie twojnzoz.pl (Portal Pacjenta). Do zarejestrowania konta w Portalu Pacjenta wymagane jest posiadanie przez pacjenta adresu e-mail.

Umów wizytę