ZOZ Psie Pole

1. Przyjęcie pacjentów odbywa się po ustaleniu terminu przyjęcia z rejestracją medyczną

2. Rejestracja pacjentów  odbywa się  zarówno osobiście (bądź  przez  członków rodziny, czy   też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego

3. Świadczenia  zdrowotne są udzielane pacjentom w terminach z nimi uzgodnionych, przy czym teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej lub w terminie późniejszym niż określony, jeżeli jest to w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym

4. Godzina wizyty stacjonarnej i teleporady pacjenta zarejestrowanego w danym dniu jest orientacyjna i może ulec przesunięciom

5. W przypadku rezygnacji pacjenta z oczekiwania, pacjent ma obowiązek poinformowania o rezygnacji celem zwolnienia miejsca dla innego pacjenta

6. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają realizację świadczenie w ustalonym terminie, pacjent jest informowany o zmianie terminu w każdy dostępny sposób

7.W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia przyjęcie następuje niezwłocznie

8. W uzasadnionych przypadkach wizyta lekarska odbywa się domu pacjenta Termin uzgadnia się z lekarzem telefonicznie

9. Poza kolejnością uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej posiadają

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci

 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

 • kobiety w ciąży (od 01 01 2017
 • świadczeniobiorcy do 18 r ż u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały  w  prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01 01 2017)
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31 08 2017)
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01 07 2018
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich             (od 30 10 2018)

* Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oznacza, że

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
 • w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia
 • osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia